Ansök här

  Affärsidé

En finansieringsmodell för lokala entreprenörer och finansiärer

Entreprenörer, utanför städer, har ofta svårt att hitta finansiering för att förverkliga sina affärsidéer och vidareutveckla sin verksamhet. Bankerna kräver hög säkerhet och riskkapitalbolagen är sällan intresserade av att investera i mindre företag.


Om entreprenören inte är beredd eller har möjlighet att till exempel ta ett personligt banklån, eventuellt med villan som säkerhet, faller kanske hela affärsprojektet. I många fall går därför samhället miste om en affärssatsning som hade kunnat innebära god lönsamhet, nya lokala arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.


Gotlands Lokalfinansiering AB har en ny utvecklad finansieringsmodell anpassad för mindre företag och ger lokala investerare möjlighet att investera i bygdens företag.


Lokalfinansieringens affärsidé bygger på:


- För många små företag utanför storstäderna är finansieringsmöjligheterna mycket begränsade. Det betyder att många potentiellt lyckosamma affärssatsningar på landsbygden inte blir av.


- Ju fler som investerar i ett företag, desto mindre summor behöver var och en investera.


- Motivationen för människor att investera i lokala företag på den egna orten består inte enbart av den ekonomiska avkastningen. Möjligheten att bidra till att ens egen hembygd utvecklas är också en viktig drivkraft såsom behålla eller återetablera nödvändig service i bygden, nya arbetstillfällen, sommarjobb åt barnen, mera sponsring till fotbollslaget.


- Många har sparade medel i aktiefonder och diverse sparanden som istället skulle kunna placeras som riskkapital i lokala företag om möjligheten finns.


- Det är lättare för företagare att få låna pengar om man redan har pengar.


- Gotlands Lokalfinansiering skall inte tjäna pengar på pengar – bolaget drivs utan vinstintresse och ägs av organisationer utan vinstintresse. Eventuell kapitaluppbyggnad/vinst kommer enbart att ske genom försäljning av konceptet och/eller webbplattformen.


Så här fungerar modellen


Gotlands Lokalfinansiering driver en webbportal som är länken mellan gotländska företag som behöver finansiering och de personer på eller med koppling till Gotland som är villiga att investera i dessa företag. I webbportalen kan alla intresserade finansiärer registrera sig. Enbart registrerade och godkända investerare kan se de kapitalbehövande projekten som finns upplagda.


Modellen är inspirerad av Crowd Funding, som numera finns över hela världen i många olika varianter. Det unika för Gotlands Lokalfinansierings modell är att de satsade pengarna, som sätts in på klientmedelskonton kopplade till projekten, sedan lånas ut av investerarna som kapitalandelslån – ett mellanting mellan lån och aktier som hos företaget räknas som eget kapital. Detta gör att företagets soliditet ökar. Det blir därmed lättare för företaget att gå till banken och få lån om ytterligare kapital skulle behövas.


Återbetalning och avkastning till investerarna blir beroende av den vinst som genererats i företaget och regleras i avtal som upprättas i och med varje projekt.


Processen:


1. Entreprenörer/företagare (FTG), med eller utan befintliga verksamheter, som behöver kapital för en investering vänder sig till Lokalfinansieringsbolaget som granskar verksamheten och projektet. Om idén bedöms som seriös och förutsättningarna för företaget att hitta kapital är rimliga godkänns projektet.


2. FTG beslutar om att utge kapitalandelslån motsvarande det önskade beloppet.


3. FTG utarbetar ett prospekt med tillhörande erbjudande riktat till investerare, gärna i samråd med Lokalfinansieringsbolaget och/eller Almi Företagspartner. Prospektet omfattar en affärsplan för projektet inklusive en kort beskrivning av företaget och marknaden, en budget samt villkor för lånet med ev. ränta och återbetalningsplan. Återbetalning och/eller avkastning till investerarna är alltid beroende av FTG:s framgång.
Prospektet kan även redogöra för företagets betydelse för orten/kommunen i form av arbetstillfällen, skatteintäkter m.m.


4. FTG betalar in uppläggningsavgift på 3 000 kr efter faktura från till Lokalfinansieringsbolaget.


5. Projektet publiceras på Gotlands Lokalfinansierings webbportal. Ett tidsfönster för kampanjen anges under vilka investeringar i projektet kan bli genomförda.


6. Hugade investerare, som blivit godkända som Investor, kan nu se projektet och anmäler intresse av att satsa i det via webbportalen. Beloppet betalas, efter godkännande och meddelande från Lokalfinansieringsbolaget, in till ett klientmedelskonto i Länsförsäkringar Bank. När pengarna är inbetalda registreras det i webbportalen så att alla Investorer kan se hur långt projektet har kommit i sin finansiering.


7. När tiden för kampanjen har gått ut, eller tidigare om önskat belopp uppnåtts, stängs projektet. Skulle önskad nivå inte ha uppnåtts kan FTG:


a. acceptera det uppnådda resultatet och med hjälp av Lokalfinansieringsbolaget och/eller Länsförsäkringar Bank teckna avtal med investerarna om kapitalandelslån


b. förlänga projektets öppettid


c. ge upp projektet varvid de insatta pengarna betalas tillbaks till investerarna


8. Investeringsresultatet redovisas i webbportalen och projektet registreras som avslutat.


9. FTG betalar anslutningsavgiften/förmedlingsprovisionen, efter faktura,  till Lokalfinansieringsbolaget om 0,5 % av det erhållna beloppet.


10. FTG skriver Skuldebrev till varje långivare som bekräftar lånet och de villkor man kommit överens om.


11. Gotlands Lokalfinansierings roll i affären är därmed avslutad. I fortsättningen sköter FTG all kontakt direkt med sina kapitalandelslångivare.


Fördelar med Lokalfinansieringsmodellen


För entreprenören:
Ger en möjlighet att både höja företagets soliditet och anskaffa kapital utan formell säkerhet. Dessutom får entreprenören kompetent stöd i sin affärssatsning. De som investerat i företaget blir lojala och engagerade kunder vilket givetvis gynnar entreprenörens verksamhet och framförallt omsättningen av varor eller tjänster.


För investerarna:
Ger en trygg struktur genom vilken man på ett enkelt sätt kan investera mindre summor i lokala företag och också påverka och stärka det lokala näringslivet. De boende på orten kan själva genom att satsa mindre belopp bidra till bättre lokal service och öka antalet arbetstillfällen, samtidigt som de får del av den ekonomiska avkastningen om företaget de stödjer utvecklas väl. Vår tanke är att investerarna varje år skall få en ekonomisk redovisning av företagets utveckling. Investerarna erhåller vanligen också årligen en viss återbetalning/avkastning på investerat kapital under förutsättning att företagets ställning är god och det finns utdelningsbara medel.


För lokalsamhället:
Ger stöd till det lokala näringslivet att utvecklas. Den lokala servicen kan förbättras samtidigt som den skapar ett större engagemang hos lokalsamhällets innevånare.


För den offentliga sektorn:
Ger en mycket intressant samarbetspartner när det gäller att underlätta finansieringar på Gotland, då detta är bolagets enda mål och bolaget inte har något eget vinstintresse.


För banker och övriga kreditinstitut:
Ger ett komplement till bankerna – inte konkurrent. Ger även en kompetent partner som känner det lokala näringslivet väl. Modellen erbjuder dessutom särskilt stöd och engagemang i de aktuella företagens utveckling, vilket minskar bankens kreditrisk (se Basel III) vid framtida affärsrelationer. Banken uppvisar Corporate Social Responsibility (CSR) genom att kunna bevilja krediter till projekt de annars inte kunnat. Företag som utöver affärsmässighet har som mål att aktivt bidra till samhällets utveckling stärker varumärket, har lättare att attrahera och behålla kompetent personal och uppskattas mer.